การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28 The 15th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2023)

11 Jun 2023 - 14 Jun 2023
8:30-16:30
webinar

การลงทะเบียน (Congress Registration)

สอบถามปัญหาเรื่องการลงทะเบียนทาง e-mail: vpatthailand@gmail.com

สอบถามปัญหาเรื่องการลงทะเบียนทางโทรศัพท์: 086-3456-861, 086-3456-836, 097-237-0086

สอบถามปัญหาเรื่องการลงทะเบียนทางไลน์: @vpat (มีเครื่องหมาย @ ด้วย)