VPAT Academy

เป็นโครงการของทางสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) จัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี Target group หลัก คือ น้องๆ นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า VPAT ACADEMY จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนถึงการสร้างเครือข่ายสัตวแพทย์ไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต

เนื้อหาของการเรียนรู้ในกลุ่ม VPAT ACADEMY จะเน้นการให้ความรู้พื้นฐาน (BASIC) ทางสัตวแพทย์ เหมาะสำหรับน้องนิสิต นักศึกษาสัตวแพทย์ในช่วงการเรียนคลินิกปฏิบัติ (ปี4-ปี6) เป็นการทบทวนความรู้ และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทางการฟังสัมมนาออนไลน์ทาง Facebook Live

VPAT Academy คือ กลุ่มเฉพาะเพื่อการเรียนรู้สำหรับนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ทุกสถาบัน มุ่นเน้นทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
โดยมีสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลวิชาการ วิทยากรพิเศษให้การให้ความรู้ในช่วง Facebook Live
ตลอดจนทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ แก่น้องๆ นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ ตลอดจนสัตวแพทย์ที่จบการศึกษาแล้วทุกคนที่สนใจเพิ่มพูนความรู้
ซึ่งทางคณะดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า VPAT Academy จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนถึงการสร้างเครือข่ายสัตวแพทย์ไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต