สาส์นจากนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ฯ ที่เคารพรักทุกท่าน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไซต์สื่อกลางของพวกเราชาวสัตวแพทย์ในการสื่อสาร แบ่งปัน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของพวกเราตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพทางสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน” สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 3 ประการคือ

  1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับประเทศและภูมิภาค
  2. เป็นองค์กรตัวอย่างของการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป
  3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายและข้อมูลด้านสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงในประเทศและภูมิภาค

 

เวบไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ VPAT Green Project 4.0 ที่ทำขึ้นจากการระดมความคิดสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ ปี พ.ศ 2559 -61 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสมาคม พวกเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้า Web page ทุกหน้าของเวบไซต์ นี้ จะสะท้อนอัตลักษณ์สมาคมวิชาชีพของพวกเราในการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง ความร่วมมือระหว่างองค์กร คณะบุคคลทั้งในสาขาสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกสมาคมฯ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย บุคคลากรในสาขาที่ช่วยสนับสนุนงานทางด้านการสัตวแพทย์ ตลอดจนประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์

การทำงานของสมาคมฯ ที่ผ่านมาไม่อาจจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เลยหากขาดแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงที่เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะตัวแทนของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประคับประคองการดำเนินงานเพื่อวิชาชีพของสมาคมฯ ให้ประสบผลสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ โอกาสนี้

 

ด้วยความรักและภูมิใจในวิชาชีพสัตวแพทย์

ผศ.สพ.ญ.ดร. มนชนก วิจารสรณ์

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ 2559-61