สาส์นจากนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 

เรียนท่านสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ที่รักทุกท่าน

                ด้วยทางสมาคมฯได้ยึดถือนโยบายในการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างสมาชิกเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารทางสัตวแพทย์ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆทางสัตวแพทย์และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของสมาคมฯ รวมทั้งเครือข่ายทางสัตวแพทย์ จึงได้มีการจัดทำเวบไซต์ของสมาคมขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจหลักของสมาคม ได้แก่

  1. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาต่อเนื่องในระดับประเทศและภูมิภาค
  2. เป็นองค์กรตัวอย่างในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
  3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายและข้อมูลด้านสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงในระดับประเทศและภูมิภาค

นอกจากนั้นเวบไซต์นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ VPAT green project ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระดาษ ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรของโลก และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเผยแพร่ข่าวสารให้กับสมาชิกได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์ ข่าวสารต่างๆและความรู้รวมทั้งสะดวกในการรับข้อมูลต่างๆจากสมาคม ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนของสมาคม สมาชิกและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและร่วมกันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับนานาชาติ

 

อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ 2562-2563