สาส์นจากนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 

 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ทุกท่าน 

 

     ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในวิถีปกติ แม้ว่าวิชาชีพสัตวแพทย์จะได้รับผลกระทบจากโรคนี้ไม่รุนแรงนักเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ แต่ผลกระทบเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิ การลดลงของจำนวนสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษาต่อวันเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และการปรับการสัมมนาวิชาการเป็นรูปแบบออนไลน์ ทางสมาคมฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เช่นเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกได้ครบถ้วนตามแผนกำหนดการที่วางไว้ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกับบริษัทพันธมิตรของสมาคมฯ 

     อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีการประชุมประเปลี่ยนแผนการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจของสมาคมฯ ด้านการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สมาชิกได้มีแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสถานการณ์ของโรค COVID-19 ดีขึ้น ทางสมาคมฯ จะสามารถกลับมาจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมวิชาการประจำปี (VRVC) ได้ตามปกติ หากท่านสมาชิก

     สุดท้ายนี้ ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสมาชิกจะยังคงได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคมฯ และขอขอบคุณบริษัทพันธมิตรสมาคมฯ และ สมาชิกทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินการของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา เพื่อช่วยกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทย์ไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลต่อไป

 

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์  โอสถานนท์

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2563 - 2565