ชี้แจงขอบเขตกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมก ากับดูแลมาตรฐานเครื่องกำเนิดรังสี