เกี่ยวกับ TAHSA

ABOUT TAHSA

      คณะกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation; TAHSA) ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์เพื่อให้เป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับสัตวแพทย์และบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสวัสดิภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

 

 TAHSA STANDARDS

 

ก้าวสู่มาตรฐานคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ระดับสากลไปกับเรา

    

    มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยในปี 2553 เป้าหมายของโครงการนั้นคือการที่คนในวิชาชีพเองได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพของการบริการรักษาสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมาย อยู่ในระดับเดียวกับสากล และที่สำคัญ ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย

    แม้ว่าในวิชาชีพแพทย์จะมีเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลมากมาย แต่คณะทำงานนี้มีความเห็นว่ามาตรฐานทางสัตวแพทย์ต้องเกิดจากความเข้าใจในงานการให้บริการการรักษาสัตว์อย่างแท้จริง เราจึงได้เลือกมาตรฐาน         The American Animal Hospital Association (AAHA) เป็นแนวทางการสร้างมาตรฐาน โดยริเริ่มจาก 13 ใน 19 กลุ่มมาตรฐานเป็นชุดแรกที่จะนำมาศึกษาและดัดแปลง ขั้นตอนการทำงานใช้เวลา 2 ปี เพื่อให้มาตรฐานชุดแรกนี้

  • ง่าย นำไปใช้ได้จริง
  • เป็นภาษาไทย
  • ไม่ต้องอาศัยทุนทรัพย์มาก

    ในขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย” ออกสู่สายตาสมาชิกที่สนใจ ก็จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อและการสัมมนาในโอกาสต่างๆ จากนั้นจึงจะมีการเกิดการประเมินมาตรฐานด้วยตนเอง จนถึงการประเมินมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ ทั้งนี้ที่สำคัญ การเข้าโครงการประเมินมาตรฐานนี้ เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ ไม่มีการบังคับเป็นกฎหมายเพราะเราเชื่อว่า ความต้องการในการสร้างคุณภาพแก่วิชาชีพที่เรารักอยู่ในจิตวิญญาณ และเกิดจากความร่วมมือช่วยเหลือกันของสัตวแพทย์ทุกคน

 

 

วิสัยทัศน์: “ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิชาชีพสัตวแพทย์ภูมิภาค ”

 

พันธกิจ

  1.  พัฒนาและสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในประเทศและในภูมิภาค
  2.  เป็นตัวอย่างการสร้างมาตรฐาน  และการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลสัตว์ให้แก่ประเทศอื่น ๆ

 

ภายใต้หลักการ 3S & 5C

 

3S

Simple:  TAHSA  จะพยายามเน้นที่ขั้นตอนที่ทำได้ง่ายๆ  ไม่ต้องลงทุนมาก แค่มีใจ

Standardized:  ในความง่ายต้องไม่ใช่มักง่าย  แต่ต้องยึดตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

Supportive:  TAHSA  จะไม่ทำงานแบบจับผิดเป็น Auditor หรือ Inspector  แต่จะเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ว่าทำอย่างไรจึงจะได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องลงทุนมากและเหมาะสมกับแต่ละโรงพยาบาล

 

5C

Care:  ต้องมีความใส่ใจและดูต่อสัตว์เจ้าของไข้ ผู้ปฏิบัติงานบนโรงพยาบาลทั้งสัตวแพทย์และผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสังคม

Clear:  โรงพยาบาลต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในด้านต่างๆ เช่น กฎระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การประเมินการทำงาน

Correct:  ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานมี protocol  และเป็นไปอย่างถูกต้อง

Consistency:  มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

Control:  มีขั้นตอนในการควบคุมและประเมินหรือ Monitor อย่างถูกต้อง

AAHA guidelines

 

Apply for Accreditation Tab

Selve Evaluation : http://www.tahsastandard.org/

 

Contact

Facebook : https://www.facebook.com/tahsastandard/ 

Tel: 097-2370086