เกี่ยวกับ TAHSA

รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

ABOUT TAHSA

      คณะกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation; TAHSA) ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์เพื่อให้เป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับสัตวแพทย์และบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสวัสดิภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

 TAHSA STANDARDS

 

 

 

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่

E-mail: tahsastandard@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tahsastandard/ 

Tel: 097-2370086