เกี่ยวกับ TAHSA

รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์

 

ABOUT TAHSA

      คณะกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation; TAHSA) ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับสัตวแพทย์และบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และสวัสดิภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

CLICK MISSION

 

 TAHSA STANDARDS

 

 

 

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่

E-mail: tahsastandard@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tahsastandard/ 

Website: http://tahsastandard.com/

Line: @tahsa

Tel: 097-2370086