ภาวะ neutropenia ในสุนัขที่ได้รับ vincristine สำหรับการรักษาภาวะ immune-mediated thrombocytopenia

ภาวะ neutropenia ในสุนัขที่ได้รับ vincristine สำหรับการรักษาภาวะ immune-mediated thrombocytopenia
(Neutropenia in dogs receiving vincristine for treatment of presumptive immune-mediated thrombocytopenia)
 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาในรูปแบบ retrospective cohort study โดยดูข้อมูลสุนัขที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยภาวะ immune-mediated thrombocytopenia (IMT) และได้รับการรักษาด้วย vincristine ร่วมกันยากดภูมิคุ้มกัน
 
ผลการศึกษา
- มีสุนัขจำนวน 19 ตัวจากสุนัขทั้งหมด 127 ตัว (15%) มีภาวะ neutropenia หลังจากการได้รับ vincristine
 
- การใช้ cyclosporine มีความสัมพันธ์กับภาวะ neutropenia ในสุนัขที่ได้รับ vincristine อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001, odds ratio: 12.97, 95% confidence interval: 4.17, 40.35).
 
- ไม่มีความแตกต่างของ median time to ≥40 000 platelets/uL ในกลุ่มสุนัขที่มีภาวะ neutropenia (4 days; range, 1-14 days) และ กลุ่มที่ไม่มีภาวะ neutropenia (3 days; range, 0-48 days)
 
- เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตถึงช่วงที่ส่งกลับบ้านอยู่ที่ 95% ทั้งสองกลุ่ม
 
- ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล (median duration of hospitalization) ในกลุ่มที่มีภาวะ neutropenia (6 days; range, 3-22 days) นานกว่ากลุ่มที่ไม่พบภาวะ neutropenia (4 days; range, 2-15 days) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 
สรุป
- การใช้ cyclosporin ในการรักษาภาวะ IMT มีความสัมพันธ์กับการเกิด neutropenia ในสุนัขที่ได้รับ vincristine ร่วมในการรักษา โดยน่าจะเกี่ยวข้องกับการ metabolism ของ vincristine
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่