Vision and Mission

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

 

 

พันธกิจ (Mission)

  1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
  2. เป็นองค์กรตัวอย่างของการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป
  3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายและข้อมูลด้านสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงใประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์