Vision and Mission

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงระดับเอเชีย

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงและการศึกษาต่อเนื่องในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

2. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายและตัวแทนวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงให้แก่สมาชิก

3. เป็นองค์กรตัวอย่างของการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป