CE-VPAT

     โครงการการศึกษาต่อเนื่อง Continuing Education Program (CE - VPAT) ก่อตั้งโดย สัตว์แพทย์หญิง ดร.ศิรยา ชื่นกำไร จัดขึ้นเพื่อ ระหว่างหน่วยการศึกษาสัตวแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสัตวแพทย์และบุคลากรสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นักเทคนิคสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้สัตวแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของวิชาชีพ โครงการศึกษาต่อเนื่อง จัดโปรแกรมการศึกษา สัมมนา อบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มผู้สนใจดังกล่าวได้เข้ามารับบริการ ทางการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวก และให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้เข้ารับการศึกษา โครงการการศึกษาต่อเนื่อง Continuing Education Program  (CE-VPAT) 

     โครงการการศึกษาต่อเนื่อง Continuing Education Program (CE - VPAT) ได้รับรางวัลสถาบันหลักดีเด่นของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2552
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2553
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2554
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2555
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2556
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2557
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2558
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2561
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2562
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2563
 • รางวัลชนะเลิศ การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2564