Q&A with The Experts

พบกับงาน Free CE งานแรกสำหรับสมาชิก VPAT ของปี 2565
“Q&A with The Experts”
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน 5 สาขา
ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. รวม 5 ครั้ง
เริ่ม วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
รูปแบบงานจะไม่มีการ lecture แต่จะเป็นการเป็นการถามตอบปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่วิทยากรเชี่ยวชาญ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถพิมพ์คำถามแบบถามสดผ่านทาง Zoom Webinar
สำหรับวิธีการสมัครเข้าร่วมงาน จะประชาสัมพันธ์ในลำดับถัดไป
**หมายเหตุ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VPAT เท่านั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหน่วยกิตจำนวน 2 แต้มต่อครั้งจากสัตวแพทยสภา
รับจำนวนจำกัดเพียง 500 ท่านแรก ยึดลำดับการลงทะเบียนเป็นหลัก**