It takes two to treat jaundice patient

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (CE-VPAT)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ชมรมอายุรศาสตร์สัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อเรื่อง

" It takes two to treat jaundice patient! When medicine meets clinical pathology "

โดย
ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย
อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
อ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท (สุขุมวิท 23)

พบกับการผสานพลังระหว่างอายุรศาสตร์และพยาธิคลินิก
ในการวางแผนการวินิจฉัยและการรักษาภาวะดีซ่าน
ในสัตว์เลี้ยง

มาค้นหาคำตอบถึงสาเหตุของการเกิดดีซ่าน
ที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด!!

สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียน
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา1,700 บาท

รับจำนวนจำกัด 120 คน