VRVC Information

VRVC Information

     VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC) เป็นงานประชุมระดับภูมิภาคด้านสัตวแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย มีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสัตว์อย่างมืออาชีพ โดยใน VRVC2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12  นี้ ทางคณะผู้จัดงานได้มุ่งเน้นการบูรณาการผสมผสานศาสตร์ และศิลป์ในการรักษาทางวิชาชีพสัตวแพทย์​ จึงมี ธีมในการจัดงานในครั้งนี้ว่า “Art and Science in Harmony”

      VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC) is an Asian regional veterinary congress  which aims to integrate and exchange knowledge in the veterinary field especially  professional health care of pets. In year 2019, the theme of VRVC aims to integrate art an veterinary knowledge together to help improve the quality of veterinary health care industry in Asia, which leads to theme of VRVC2019, “Art and Science in Harmony.”