การสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

ขอเชิญผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสาขาต่าง ๆ

การสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการฝึกอบรม จำนวนทุนละ 25,000 บาท

โดยผู้ที่ได้รับทุน จะต้องนำเสนอผลงานวิชาการตามข้อกำหนด

ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

 

สนับสนุนโดย

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

และ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

ลงทะเบียนได้ที่

Link: https://forms.gle/PzikR1cvkxEkuEYr9

หรือ Scan QR Code

หมดเขตรับลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565