The Dog Guide

Updated at 20 Dec, 2019 in VPAT rpo

 

หลัก 10 ประการ

เพื่อการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบดังนี้

1. มีอาหารที่เหมาะสมเพียงพอและมีความสมดุลทางโภชนาการ

2. มีน้ำสะอาดตั้งไว้ให้ดื่มตลอดเวลา

3. จัดให้มีที่นอนอันอบอุ่น

4. มีการสัมผัสระหว่างกันและพาไปออกกำลังกาย

5. ให้การป้องกันโรคและปรสิตภายนอก

6. จดทะเบียนเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง

7. จัดให้สัตวืเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ไม่เพ่นพ่าน

8. ฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่ ไม่ให้เลอะเทอะในที่สาธารณะ

9. ฝึกคำสั่งพื้นฐาน

10. พาไปทำหมันเมื่อไม่ต้องการมีลูก