โรคพิษสุนัขบ้า

Updated at 20 Dec, 2019 in VPAT rpo

โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร

     "โรคพิษสุนัขบ้า" หรือ ''โรคกลัวน้ำ" เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก รวมถึง คน ด้วย ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าพบมากที่สุดใน สุนัข และ รองลงมา คือ แมว 

 

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้อย่างไร

     เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทาง ตา ปาก หรือ ทางผิวหนังที่มีบาดแผล ซึ่งเชื้อไวรัสจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในบริเวณแผลที่ถูกกัดหลังจากนั้นเชื้อจะเข้าสู่แขนงประสาทและระบบประสาทส่วนกลาง หากเชื้อเข้าสู่สมองและเพิ่มจำนวนขึ้นอีก ผู้ป่วยจะมีอาการคลุ้มคลั่งดุร้ายกระวนกระวาย และหากเชื้อเข้าสู่ไขสันหลังแล้วมีการเพิ่มจำนวนจะทำให้สมองและไขสันหลังทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยมีอาการอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด

     ในปัจจุบันยังไม่มียาใดที่รักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ้งผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นมีอัตราการเสียชีวิต 100% แต่อย่างไรก็ดี โรคพิษสุนัขบ้าก็สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

     การเกิดโรคพิษสุนัขบ้านั้นสามารถเกิดได้ตลอดปี ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าร้อนเหมื่อนที่เราบางคนเข้าใจ ดังนั้นจึงควรมีการทำวัคซีนป้องกันโรคของสุนัขอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการควบคุมและลดอัตราการ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยต้องอาศัยความรวมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างๆในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหา ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยิ่ง เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า