Basic Canine Acupuncture

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (CE-VPAT)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
ชมรมการแพทย์แผนจีนทางสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Basic Canine Acupuncture

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
สถานที่: ภาคบรรยาย ห้องสาธิต ชั้น 1 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์
ภาคปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย