ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

     ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 

     ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (ATEPV)  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษแก่สมาชิกสัตวแพทย์และบุคคลทั่วไป โดยการจัดสัมมนา เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ โดยการดำเนินการผ่านองค์กรร่วม เครือข่ายวิชาชีพและสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและเป็นผู้นำในภูมิภาคต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (ATEPV)  

  1. เพื่อจัดอบรมความรู้ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษแก่สมาชิกชมรม และบุคคลภายนอก
  2. เพื่อการศึกษาด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรมทางสัตวแพทย์ในสาขาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
  3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ แก่บุคคลทั่วไป สถาบันวิชาชีพ สถาบันการศึกษา
  4. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สัตวแพทย์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเมืองใดๆ

 

                                  

น.สพ.เชาวพันธ์  ยินหาญมิ่งมงคล ประธานชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 

ที่ปรึกษา ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ATEPV

รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรม ATEPV

ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีรกุล     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรม ATEPV

 

คณะกรรมการ ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

น.สพ.เชาวพันธ์  ยินหาญมิ่งมงคล

ผศ.น.สพ.ตุลยวรรธ  สุทธิแพทย์ 

อ.น.สพ.ณฐวุฒิ  คณาติยานนท์  

น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน

น.สพ.ทศพร  อนันตกุลนธี   

น.สพ.เบญจพล  หล่อสัญญาลักษณ์   

อ.น.สพ.ธาเนศ  อนุศักดิ์เสถียร  

น.สพ.รัฐนินท์ พัชรกุลวรรัตน์

 

 

ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (ATEPV)

 Association of Thailand Exotic Pet Veterinarians

ที่ตั้ง : เลขที่ 141/1   ถ. พุทธมณฑล สาย 2 

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา

จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ :  10170   

โทรศัพท์มือถือ : 097-165-1100

อีเมล :       atepvs2016(a)gmail.com

เว็บไซต์ :   www.atepv.org