ชมรมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

ชมรมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ( ส.ส.ส.ท. )

The Zoo and Wildlife Veterinarian Society of Thailand ( Z.W.V.S.T. )

 

ประวัติการก่อตั้ง

  • เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 และจัดตั้งเป็นชมรมเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง 9 คน

 

วัตถุประสงค์ 

1) ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในสวนสัตว์และสัตว์ป่าทั่วไป

2) รักษาสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิก ซึ่งไม่ขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพสัตวแพทย์

3) ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ป่าในสวนสัตว์และสัตว์ป่าทั่วไป

4) เป็นศูนย์รวมเพื่อพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร

5) ให้ความร่วมมือกับสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

6) ให้ความร่วมมือกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และ

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 

ที่ตั้งปัจจุบัน

  • แผนกบำรุงรักษาสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตู้ ปณ. 6 ปท.บางพระ ชลบุรี 20210 โทร/โทรสาร 038-298-187

 

สมาชิกภาพ

1) สมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งภายใน และ/หรือ จากต่างประเทศ ซึ่งประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์อันเกี่ยวข้องกับสัตว์ในสวนสัตว์ หรือสัตว์ป่าทั่วไป สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของชมรมฯ

2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งภายใน และ/หรือ จากต่างประเทศ ซึ่งมีความสนใจในวิชาการทางด้านสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า สมาชิกวิสามัญไม่มีสิทธิออกเสียงหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของชมรมฯ

3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สถาบัน องค์กร ห้องสมุด หรือผู้ที่สนใจเรื่องของสวนสัตว์และสัตว์ป่า สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิออกเสียง หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของชมรมฯ

4) สมาชิกทั้งสามประเภทจะได้รับเอกสารวิชาการ จดหมายข่าว การร่วมกิจกรรม เช่น ประชุม และสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

5) การพิจารณารับสมาชิก และพิจารณาให้หมดสมาชิกภาพ เป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการดำเนินงาน

 

ค่าบำรุงชมรม

  • สมาชิกสามัญ 800 บาท สมาชิกวิสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 300 บาท ตลอดชีพ

กิจกรรมที่ได้ทำมาแล้ว

1) จดหมายข่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการในด้านการสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์

2) ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ป่าในสวนสัตว์ และสัตว์ป่าทั่วไป แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชนที่มีสัตว์ป่าอยู่ในครอบครอง

3) เป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักวิจัยสัตว์ป่า หรือนักชีววิทยา ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่า ในเรื่องที่ต้องใช้ประเด็นด้านสุขภาพสัตว์ประกอบ

4) ประสานงานระหว่าง นักวิจัยสัตว์ป่า หรือนักชีววิทยา ที่ต้องการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ทั้งในส่วนบุคลากรหรือห้องปฏิบัติการ

5) จัดการฝึกอบรมคอร์สบัณฑิตใหม่หมอสัตว์ป่าประจำปี เพื่อให้การอบรมภาคสนามแก่บัณฑิตใหม่ที่กำลังจะไปเริ่มงานทางด้านสัตว์ป่าโดยตรงและผ่านการคัดเลือกมาจากแต่ละมหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมที่กำลังจะทำหรือกำลังทำ

1) จัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการรักษาสัตว์ป่า แก่สมาชิกทั้งสามประเภท สองเดือนต่อหนึ่งครั้ง

2) ร่วมกับสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อ จัดฝึกอบรมให้แก่สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์เลี้ยง

3) จัดทำเว็ปไซด์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสัตวแพทย์และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

ท่านจะได้อะไร เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ชมรมฯ

  • จดหมายข่าว ZOO VET NEWS ซึ่งมีเนื้อหาในด้าน ; การจัดการสัตว์ป่าในกรงเลี้ยงแยกเป็นหัวเรื่อง การรักษาสัตว์ป่าที่เจ็บป่วย ยาและการรักษาสัตว์ป่าที่ได้ผล หรือ ไม่ได้ผล เทคนิคในการจับบังคับสัตว์ป่า ความรู้ปลีกย่อยในการเลี้ยงและการจัดการ ข่าวคราวในแวดวง การแนะนำหนังสือ ฯลฯ
  • มีสิทธิในการเข้าฟังและซักถามในการประชุมวิชาการทางด้านการสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ที่จะจัดขึ้น สองเดือนต่อหนึ่งครั้ง
  • สามารถขอข้อมูลจากชมรม หรือความช่วยเหลือจากสมาชิกชมรมฯ เพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

ติดต่อเพื่อสมัครได้ที่

  • สัตวแพทย์หญิงดารกา ทองไทยนันท์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตู้ปณ. 6 ปท.บางพระ ชลบุรี 20210 โทร/โทรสาร 038-298-187 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 01 –373-4021 e-mail t_daraka@yahoo.com