ประกาศโรงพยาบาลสัตว์

ตามที่ได้มีข่าวผู้ป่วยปกปิดข้อมูลการป่วยแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ ในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ต้องทำงานกับเจ้าของสัตว์ป่วย อาจได้รับผลกระทบในลักษณะเช่นเดียวกัน
ทางสมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) จึงได้จัดทำร่างประกาศเตือนเจ้าของสัตว์ ที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางให้คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ ได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำประกาศ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ต่อไป ดังรายละเอียดตามนี้
 
ประกาศโรงพยาบาลสัตว์
ตามที่มีผู้ป่วยปกปิดประวัติการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์ ต้องถูกกักตัว ไม่สามารถปฏิบัติการได้ในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้การบริการ
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสัตว์ จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ กลุ่มความเสี่ยงสูง โปรดงดการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์ และขอความกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
และเจ้าของสัตว์เลี้ยงท่านอื่นรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก
หากสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ได้มีอาการป่วยฉุกเฉิน ขอความกรุณาท่านติดต่อทางโรงพยาบาลเพื่อเลื่อนนัดการนำสัตว์เลี้ยงมารักษา หากสัตว์เลี้ยงต้องการได้รับยาต่อเนื่อง กรุณาติดต่อทางโรงพยาบาล เพื่อนำส่งยาให้แก่ท่าน หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยฉุกเฉิน กรุณาติดต่อทางโรงพยาบาลเพื่อการจัดการที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยงของท่านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง
และขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้