ชมรมสัตวแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

The Thai Society of Veterinary Dermatology (TSVD) 

ชมรมสัตวแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2012 โดยกลุ่มอาจารย์และสัตวแพทย์ผู้สนใจทางด้านโรคผิวหนัง เเละวิธีการรักษาโรคผิวหนังในสุนัขเเละแมว โดยชมรมมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมความรู้ของสมาชิก และยกระดับมาตรฐานรักษาในสาขาวิชาชีพโรคผิวหนังทางสัตวแพทย์ รวมทั้งเผยเเพร่ความรู้ด้านโรคผิวหนังในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เเก่เจ้าของ ปัจจุบันมี อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ เป็นประธานชมรมฯ

 

 ชื่อชมรม ภาษาไทย               ชมรมสัตวแพทย์โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย

            ภาษาอังกฤษ           The Thai Society of Veterinary Dermatology

สถานที่ตั้ง สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม

 • เพื่อส่งเสริมความรู้ของสมาชิกในสาขาวิชาโรคผิวหนังทางสัตวแพทย์
 • สร้างมาตรฐานและยกระดับการรักษาทางด้านโรคผิวหนังทางวิชาชีพสัตวแพทย์
 • เผยแพร่ความรู้ด้านโรคผิวหนังและการดูแลสัตว์ให้แก่เจ้าของสัตว์

สมาชิกและสมาชิกภาพ

 • ประเภทของสมาชิก สมาชิกของชมรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลที่คณะกรรมการบริหารชมได้ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
  • สมาชิกสามัญ ได้แก่สัตวแพทย์ที่สนใจในสาขาวิชาโรคผิวหนังทางสัตวแพทย์และคณะกรรมการบริหารชมรมฯมีมติรับรองการเป็นสมาชิก
  • จำนวนสมาชิก ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก
 • สมาชิกภาพ
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ : มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯได้ แต่ไม่สามารรถสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมฯได้
  • สมาชิกสามัญ : : มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมฯได

คุณลักษณะของการเป็นสมาชิก

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทยสภา
 • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็ฯสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของชมรมเท่านั้น

การสมัครเป็นสมาชิก

 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องเป็นสมาชิกของชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
 • ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครพร้อมทั้งชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1,000 บาท

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 • สมาชิกภาพสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ตาย
  • ลาออก
  • ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดของศาส เว้นความผิดฐานประมาทและคณะกรรมการเห็นสมควร
  • ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกโดยมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
 • การลาออก ให้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรยื่อต่อเลขาธิการของชมรม การออกจากสมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯอนุมัติ (ในกรณีที่สามาชิกมีหนี้ต่อสมาคมฯ ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน)

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 • สมาชิกจะได้รับสิทธิและหน้าที่หลังจากได้มีการลงทะเบียนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯแล้วเท่านั้น
 • สมาชิกสามัญมีสิทธิเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
 • สมาชิกสามัญมีสิทธิ์จะขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนสมาชิก บัญชีและทรัพย์สินของชมรม ณ สำนักงานของชมรมฯได้ในระยะเวลาอันสมควร
 • สมาชิกมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมฯและคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม

ค่าบำรุงสมาสชิกรายปีสำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสามัญ

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ โดยให้สมาชิกออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 10 คน โดยเมื่อได้รับเลือกแล้วก็ให้คณะกรรมการชุดนี้จัดสรรตำแหน่งภายในคณะกรรมการบริหารชมรมฯตามความเหมาะสม โดยมีตำแหน่งจัดตั้งดังนี้คือ

 • ประธาน
 • รองประธาน
 • เหรัญญิก
 • นายทะเบียน
 • ประชาสัมพันธ์
 • เลขานุการ
 • วิชาการ
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • วิเทศสัมพันธ์
 • สมาชิกสัมพันธ์

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

 • คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี
 • คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่หมดวาระลง สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นตำแหน่งประธานชมรมให้มีการดำรงตำแหน่งติดกันได้ไม่เกิน 2 สมัย หากเว้นการดำรงตำแหน่ง 1 สมัยแล้วสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งประธานชมรมใหม่ได้

การจัดการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

คณะกรรมการบริหารชมรมฯจะจัดการประชุมตามวาระที่เหมาะสม โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

การจัดประชุมของสมาชิกชมรมฯ

 • การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง
 • การจัดประชุมวิสามัญสามารถจัดขึ้นได้โดยต้องมีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด โดยสมาชิกจะต้องจัดเตรียมญัตติในการประชุมมานำเสนอ