คำแนะนำสำหรับเจ้าของสถานพยาบาลสัตว์

 

คำแนะนำสำหรับสถานพยาบาลสัตว์ 

Veterinarian Decontamination Routine 2019
กรณีพบบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

จัดทำโดย

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย