การแปลผล low-dose dexamethasone suppression test patterns (LDDST) ในสุนัขที่พบภาวะ hyperadrenocorticism (HAC)

การแปลผล low-dose dexamethasone suppression test patterns (LDDST) ในสุนัขที่พบภาวะ hyperadrenocorticism (HAC)
 
Evaluation of individual low-dose dexamethasone suppression test patterns in naturally occurring hyperadrenocorticism in dogs
 
สรุป
1. LDDST มี sensitivity สูงมากในการวินิจฉัยภาวะ HAC 96.6 (91.9-100)% และ specificity ระดับกลาง 67.2 (55.7-78.7)%
 
2. Lack of suppression pattern (t3 และ t8 > 1 ug/dL และทั้งสองค่า > 50% t0) มีค่า positive predictive value (PPV) สูงสุดที่ 93.9 [85.8-100]% ตามมาด้วย partial suppression pattern (t3 และ t8 > 1 ug/dL แต่ทั้งสองค่า < 50% t0) และมีค่า PPV ที่ 67.9 [50.6–85.2]%
 
รายละเอียดแบบย่อ
การศึกษานี้ทำในสุนัขจำนวน 123 ตัวที่เข้ามาทำการวินิจฉัยภาวะ HAC ด้วยวิธีการ LDDST และได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าเป็น HAC หรือไม่ได้เป็น HAC ด้วยวิธีการอื่น ๆ
 
การทำ LDDST จะวัดระดับ cortisol ที่ชั่วโมงที่ 0 (t0) ชั่วโมงที่ 3 (t3) และ ชั่วโมงที่ 8 (t8) ตามลำดับ โดยสุนัขที่มีระดับ cortisol ที่ t0 < 1 ug/dl จะไม่นำมาอยู่ในการศึกษานี้
 
LDDST patterns ที่ได้ จะนำมาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อยดังนี้
1. Complete suppression (t3 และ t8 < 1 ug/dL)
 
2. Lack of suppression (t3 และ t8 > 1 ug/dL และทั้งสองค่า > 50% t0)
 
3. Partial suppression (t3 และ t8 > 1 ug/dL และทั้งสองค่า < 50% t0)
 
4. Escape (t8 > 1 ug/dL และ t3 < 1 ug/dL)
 
5. Inverse (t3 > 1 ug/dL และ t8 < 1 ug/dL)
 
ผลการทดลอง
- สุนัขจำนวน 59 ตัว (48%) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น HAC และ สุนัขจำนวน 64 ตัว (52%) เป็น non-adrenal illness
 
- Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) และ negative predictive value (NPV) (95% confidence interval [CI]) ของ LDDST สำหรับการวินิจฉัย HAC คือ 96.6 (91.9-100)%, 67.2 (55.7-78.7)%, 73.1 (63.2-82.9)%, and 95.6 (89.5-100)% ตามลำดับ
 
- Lack of suppression pattern มีค่า PPV สูงสุดที่ 93.9 [85.8-100]%
 
- Partial suppression pattern มีค่า PPV ที่ 67.9 [50.6–85.2]%
 
- Escape หรือ Inverse pattern มีค่า PPV ที่ 36.8 [15.1–58.5]%
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก full paper ได้ที่