How to approach and Treat Common Skin Problem

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการ
บำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ชมรมสัตวแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง

Dermatology from The Beginning:
How to approach and Treat Common Skin Problem

บรรยายโดย
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.มีนา สาริกะภูติ
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
สพ.ญ.นนทิชา สิมะประเสริฐ
สพ.ญ.ภาพิชญ์ แต่เจริญ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
สถานที่ ห้องเพทาย ชั้น 14
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท

พบการงานสัมมนาจากทีมวิทยากรชมรมโรคผิวหนัง
ที่ขนเอาความรู้ที่คุณหมอๆ จำเป็นต้องมี
ในการวินิจฉัยและรักษาปัญหาผิวหนังที่พบบ่อยๆ ในคลินิก

สมาชิกสมาคมฯ
ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ราคา 1,700 บาท