Hall of Fame

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย(VPAT)

 

จุดกำเนิด

จุดเริ่มต้นของสมาคมฯ   คือการกำเนิดมาเป็นชมรมในปี พ.ศ. 2511   โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งมีเจตนารมณ์ ในการรวมบุคคลในวิชาชีพที่ต้องการยกระดับและสร้างมาตรฐานการรักษาสัตว์ในประเทศไทยให้ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่คำนึงถึงสุขภาพสัตว์ ประโยชน์ของเจ้าของสัตว์และสวัสดิภาพแห่งเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญ ต่อมาชมรมนี้เติบโตขึ้นเป็นสมาคม ขยายขอบเขตไปในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมให้สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริมสัตวแพทย์ที่บำบัดโรคสัตว์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิชาการ สังคม และกฎหมาย

 

VPAT SWOT

จุดแข็ง

 • กรรมการทุกท่านมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีมาก มีความร่วมมือระหว่างสถาบันตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม
 • มีสมาชิกจำนวนมาก มีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง มีแผนงานชัดเจน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับการยอมรับต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ
 • มีเงินทุนสำรองสูง มีความมั่นคงทางการเงิน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีศักยภาพในการหารายได้
 • เจ้าหน้าที่ของสมาคมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการประสานงานที่ดี

 

จุดอ่อน

 • ขาดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งต่อสมาชิกและกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ การกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปต่างจังหวัดมีความล่าช้า
 • โครงสร้างของการบริหารงานและระบบการบริหารงาน (ความไม่ต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนถ่ายงาน)
 • มีบุคลากรน้อย

 

โอกาส

 • การขยายการทำงานไปยังภูมิภาค AEC มีความสัมพันธ์อันดีกว่าองค์กรนานาชาติ วิชาการหรือความก้าวหน้าทางการรักษามีความก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ
 • มีการเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพ การมีวิทยาลัยชำนาญการเพื่อส่งเสริมเรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Vet nurse)
 • มีบทบาทในการเสนอกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาวิชาชีพ ประชาชนเลี้ยงสัตว์ดีขึ้นมีกฎหมายรับการทารุณกรรมสัตว์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์มีหลายสถาบันจำนวนบัณฑิตมากขึ้นทำให้สมาชิกเยอะขึ้น
 • เจ้าของสัตว์ใส่ใจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ดูแลสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัว
 • การเข้าถึง/ความเข้าใจ Technology
 • มีคนรุ่นใหม่ไฟแรงพร้อมช่วยงานคนรุ่นใหม่เริ่มเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ

 

ภัยคุกคาม

 • ขาดวิธีการในการสร้างความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • กฎหมายที่มีผลกระทบต่อสมาชิก
 • สัตวแพทย์จบจากหลายสถาบันมากขึ้นจำนวนสมาชิกมากขึ้น คุณภาพทางวิชาการอาจต่างกัน
 • คู่แข่งจากต่างประเทศในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
 • ผลกระทบจาก Social Media
 • ความคาดหวังของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • พัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 • สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเชิงรุกและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสมาชิก
 • สนับสนุนทางวิชาการด้านการบริหารและการส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานของสถานพยาบาลสัตว์
 • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสมาคม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

เป้าประสงค์กลยุทธ์

1.1 เพื่อให้สมาคมเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องผ่าย

    1.1.1 พัฒนาการจัดประชุมวิชาการของสมาคมให้มีความเข้มแข็งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ การจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

    1.1.2 พัฒนาการจัดการสึกษาต่อเนื่องให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

    1.1.3 พัมนาการจัดทำวารสารของสมาคมให้สามารถตอบสนองความต้องการ

    1.1.4 สนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสัตว์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เป้าประสงค์กลยุทธ์

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรและจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ

    2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสาร ให้ความรู้กับประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์

    2.1.2. การสื่อสารและบริหารความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาคมให้กับสมาชิกในบทบาทของสมาคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

    2.1.3 การจัดกิจกรรมเพื่อเครือข่ายกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ทุกสถาบันเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกในอนาคต

    2.1.4 พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพของสัตวแพทย์จบใหม่ทุกสถาบัน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเชิงรุกและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสมาชิก

เป้าประสงค์กลยุทธ์

3.1 เพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในเชิงรุกและบริหารจัดการความเสี่ยง

    3.1.1 การบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองตามบทบาทและหน้าที่ของสมาคมต่อนโยบายจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสมาชิกและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสมาชิก

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนทางวิชาการด้านการบริหารและการส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานของสถานพยาบาลสัตว์

เป้าประสงค์กลยุทธ์

4.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลสัตว์ใช้มาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์เป็นเครื่องมือ

    4.1.1 ส่งเสริมและการกระตุ้นการเข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ

    4.1.2 พัฒนาการสนับสนุนทางวิชาการในด้านการประกอบของการสถานพยาบาลอาชีพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสมาคม

เป้าประสงค์กลยุทธ์

5.1 เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกพันธกิจของสมาคมประชาสัมพันธ์เชิงรุก

    5.1.1 การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ Social Media เพื่อตอบสนองพันธกิจและประชาสัมพันธ์เชิงรุก