Dr. Sukanya Phalitakul

กรรมการกลาง
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

profile

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

 

ประวัติการศึกษา

การศึกษา             

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยคิตาซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น

หน้าที่การงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาในสัตว์เลี้ยง สัตวแพทยสภา
  • คณะกรรมการฝ่ายพิจารณายาในสัตว์เล็ก สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
  • สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด (โครงการส่วนพระองค์ฯ)
contact
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Phone: