Dr. Namphung Suemanotham

ฝ่ายปฏิคม
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

profile

Namphung Suemanotham
 
การศึกษา
1. ปี ค.ศ. 2011 จบปริญญาเอกจาก The Royal Veterinary College, University of London, UK
2. ปีที่ผ่านมา 2006 จบ DVM สัตวแพทยศาสตร์จาก mahidol University, Thailand
 
การทำงาน
ปี 2554- ปัจจุบัน: เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิคและการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ปี 2016: ได้รับใบอนุญาตบัตรเครดิตเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์
 
ฝ่ายปฏิคมประธานสมาคมสัตวแพทย์คุณผู้ประกอบหัวเรื่อง: การบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยวาระปี 2016-2018
 
รองประธานฝ่ายการศึกษาต่อสมาคมผู้จัดทำสัตวแพทย์ปีงบประมาณ2557-2559
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขาธิการสมาคมสัตวแพทยศาสตร์ปีงบประมาณ2555-2557
contact
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Phone: