Dr. Aksorn Saengtienchai

กรรมการกลาง
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

profile

อ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2549 หลังจบการศึกษาได้ปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์สระบุรี (เครือโรงพยาบาลสัตว์อยุธยา) ในเวลาต่อมาได้เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ในปี 2552 ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทางสัตวแพทย์ ในปี 2556 และกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ จวบจนปัจจุบัน

 

contact
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Phone: 092-275-3887