VPAT Academy Webinar: Catching up with Clinical Trends Season 2

เชิญชวนสมาชิก VPAT
รับชม VPAT Academy Webinar: Catching up with Clinical Trends Season 2
 
โดยวิทยากรรุ่นใหม่ไฟแรง เป็นคุณหมอที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้การประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
และ พยาธิวิทยา ในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3
 
เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการทบทวนและเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมด้านคลินิกในเชิงลึก
 
ทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 - 20.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นี้
 
สามารถสมัครเข้าฟังได้ที่ Facebook Group: VPAT Academy
https://www.facebook.com/groups/1878566362380542
โดยตอบคำถามให้ครบทุกข้อก่อนถึงจะรับเข้ากลุ่ม สงวนสิทธิ์เฉพาะสัตวแพทย์ และ นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์เท่านั้น
📱 ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์
ได้รับ 1 หน่วยกิต ต่อ 1 การสัมมนา
รวม 8 หน่วยกิต
 
สนับสนุนโดย 
VPAT Partnership 2022
 
ดำเนินการโดย 
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)