VPAT Academy Basic Review: Season 2 ครั้งที่ 1 Basic veterinary diagnostic radiographyy

Video

Description

VPAT Academy Basic Review: Season 2 ครั้งที่ 1 Basic veterinary diagnostic radiography โดย น.สพ.อณุพงศ์ อินิจา ชมฟรี สำหรับ นิสิต นักศึกษา และสมาชิก VPAT ที่สนใจทบทวนความรู้พื้นฐาน ทาง Facebook: VPAT ACADEMY https://www.facebook.com/groups/1878566362380542 (การรับเข้ากลุ่มพิจารณาจากการตอบคำถามขอเข้ากลุ่มที่สมบูรณ์) ขอบพระคุณผู้สนับสนุน VPAT PARTNERSHIP 2021 ดำเนินการโดย VPAT ACADEMY สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)