ภาวะ urinary incontinence ในแมวy

Video

Description

ภาวะ urinary incontinence (ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่)​ เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ไม่บ่อยนักในแมว และมีสาเหตุที่แตกต่างจากในสุนัข โดยในสุนัขพบว่า storage phase micturition disorders เช่นภาวะ acquired urethral sphincter mechanism incontinence (USMI) และ ภาวะ ureteral ectopia เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังในแมวจำนวน 45 ตัว ระหว่างปี 2006 - 2017 ที่มาวินิจฉัยและรักษาอาการ urinary incontinence ที่ Michigan State University Retrospective analysis of diagnoses and outcomes of 45 cats with micturition disorders presenting as urinary incontinence ผลการศึกษาพบว่า - Spinal cord disease เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ทำให้เกิด urinary incontinence (จำนวน 18 ตัว) - ความผิดปกติของ urethra พบจำนวน 17 ตัว - ความผิดปกติของ bladder พบจำนวน 9 ตัว - และ ความผิดปกติของ ureter พบจำนวน 1 ตัว - สัดส่วนความผิดปกติที่พบในช่วง voiding (large, distended bladder) และ storage phase (small bladder) คิดเป็น 53% และ 47% ตามลำดับ โดยความผิดปกติใน voiding phase จะพบได้บ่อยในแมวเพศผู้ และ แมวที่อายุน้อย - พบภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจำนวน 11 ตัวจาก 28 ตัว (38%) - แมวจำนวน 16 ตัว จาก 38 ตัว (42%) คุมปัสสาวะได้เป็นปกติหลังการรักษา - แมวจำนวน 3 ตัว (8%) อาการดีขึ้นหลังการรักษา - แมวจำนวน 19 ตัว (50%) ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือถูก euthanasia - Spinal cord diseases มีความสัมพันธ์กับ poor outcomes เมื่อเทียบกับ bladder หรือ urethral disorders โดยสรุปคือ Urinary incontinence ในแมวมีความเกี่ยวข้องกับโรคทั้งแบบ congenital และ acquired disorders ที่ส่งผลกระทบต่อ phase of micturition ทั้งสองแบบ และหากสาเหตุของโรคเกิดจาก spinal cord diseases อาจจะมี guarded prognosis เมื่อเทียบกับสาเหตุแบบอื่น